globe

Mūsų paslaugos įtakoja daugybės žmonių gyvenimą, todėl savo veiklą grindžiame etiško ir atsakingo verslo principais. Tai reiškia, kad gerbiame bendruomenes, kuriose dirbame, o bendraudami su klientais, akcininkais, darbuotojais, valdžios institucijomis, verslo partneriais ir kitomis interesų grupėmis laikomės aukštų etikos standartų.

„Mitnija“ siekia tapti tvaraus ir atsakingo statybų verslo lydere Lietuvoje. Tvarios verslo plėtros principai yra mūsų įmonės politikos ir strategijos dalimi. Jos pagrindinis tikslas – nuolat tobulėti ir nuolat gerinti įmonės veiklą. Suprantame, kad ne tik pastatų kokybė yra pagrindinis mūsų tikslas. Socialinės atsakomybės ir rūpesčio aplinka vertybės pastato sienose sukuria kur kas didesnę pridėtinę ir ilgalaikę vertę.

Mūsų produktai ir paslaugos įtakoja daugybės žmonių gyvenimą. Būtent todėl savo veiklą grindžiame etiško, atsakingo verslo principais, o tvari verslo plėtra mums ypatingai svarbi. Tai reiškia, kad gerbiame bendruomenes, kuriose dirbame, o bendraudami su klientais, akcininkais, darbuotojais, valdžios institucijomis, verslo partneriais ir kitomis interesų grupėmis laikomės aukštų etikos standartų. Mes taip pat didelį dėmesį skiriame aplinkosaugai, kad namai, biurai ir kiti mūsų statomi objektai būtų sveiki ir tausotų aplinką.

Aplinkosaugos atsakomybė

„Mitnijos“ aplinkos apsaugos politika siekiama užtikrinti, kad mūsų veikla kuo mažiau įtakotų aplinką. Tai darome atidžiai rinkdamiesi statybines medžiagas ir statybos sprendimus, energiją naudojame efektyviai, stebime cheminių medžiagų naudojimą, stengiamės riboti emisijas iš transporto priemonių ir kitų šaltinių, užkertame kelią dirvožemio teršimui, prižiūrime ar tinkamai tvarkomos atliekos. Mes tai pat siekiame, kad ir mūsų klientai bei verslo partneriai atsižvelgtų į aplinkosaugos būtinybę projektavimo ir pasiruošimo statyboms etapuose. Pavyzdžiui, projektuotų efektyvesnes ir taupesnes šildymo, vėdinimo sistemas ar išnaudotų natūralios šviesos šaltinių teikiamas galimybes.

„Mitnija“ siekia bendradarbiauti su tais verslo partneriais – konsultantais, architektais, subrangovais ir tiekėjais – kuriems nesvetimos mūsų bendrovės vertybės ir kultūra. Norime, kad visi mūsų partneriai būtų įdiegę aplinkosaugos vadybos sistemas. Tai padeda mums dar griežčiau laikytis aplinkosaugos reikalavimų, ir užtikrinti minimalų poveikį aplinkai statant gyvenamuosius namus, biurus ar visuomeninės paskirties pastatus. Siekiame, kad rūpestis aplinka taptų natūraliu ir savaime suprantamu visame statybos procese – nuo pavyzdžiui dirvožemio tyrimų statybų pradžioje iki aplinkai draugiškų statybos sprendimų taikymo statybos metu.

Sveika pastatų vidaus aplinka

Norime būti tikri, kad savo namuose ir darbo vietose žmonės mėgautųsi sveika ir malonia aplinka. Būtent todėl ypatingą dėmesį skiriame mūsų statomų pastatų vidaus aplinkai. Tai apima viską – nuo modernių klimato kontrolės sistemų diegimo pastatuose iki sveikų, alergijų nesukeliančių statybos medžiagų naudojimo.

Mažai energijos naudojantys namai ir biurai

Siekiame statyti kuo mažiau energijos naudojančius namus ir biurus. Tai darome ne tik norėdami sumažinti dujų, sukeliančių šiltnamio efektą, išsiskyrimą. Mums taip pat rūpi, kad mūsų pastatytų butų gyventojų, biurų nuomininkų ir nekilnojamojo turto savininkų išlaidos energijai nuolat mažėtų. Tai vienas didžiausių gyvenimo naujos statybos name arba darbo naujos statybos biure privalumų. Pavyzdžiui, naudojame naujausias apšiltinimo, izoliacijos ir kitas statybines medžiagas, atidžiai renkamės langus ir elektros prietaisus, taikome modernius techninius ir technologinius sprendimus.

Statybinių medžiagų ir chemikalų pasirinkimas

Kai kurios statybinės medžiagos ir chemikalai netinka namams statyti, nes gali turėti neigiamos įtakos ir pastatų vidaus, ir išorės aplinkai. „Mitnija“ įsitikinusi, kad namuose ir biuruose neturėtų būtų medžiagų, keliančių pavojų žmonių sveikatai. Todėl imamės priemonių, kad žmonėms ar aplinkai kenksmingi cheminiai junginiai nebūtų naudojami mūsų statomuose pastatuose, net jeigu įstatymai leidžia juos naudoti.

Planuodami kiekvieno objekto statybą, mes siekiame, kad mums rūpimi aplinkosaugos klausimai būtų aptariami su mūsų užsakovais, architektais ir kitais verslo partneriais. Norime būti tikri, kad mūsų statomi pastatai būtų sveiki ir saugūs juose gyvensiantiems ir dirbsiantiems žmonėms.

Uždaryti
Enviromental responsibility_387px_01 copy
Aplinkosaugos atsakomybė
„Mitnijos“ aplinkosaugos politika siekiama užtikrinti, kad mūsų veikla kuo mažiau įtakotų aplinką. Tai darome atidžiai rinkdamiesi statybines medžiagas ir statybos sprendimus, energiją naudojame efektyviai, stebime cheminių medžiagų naudojimą, ribojame emisijas iš transporto priemonių ir kitų šaltinių, užkertame kelią dirvožemio teršimui, prižiūrime ar tinkamai tvarkomos atliekos.
Socialinė atsakomybė

Socialinė atsakomybė „Mitnijai“ – ne vien skambūs žodžiai. Mes rimtai žiūrime į socialinę atsakomybę ir dedame visas pastangas, kad pagrindiniai jos principai taptų mūsų verslo kasdienybe. Mes siekiame užtikrinti saugią, sveiką darbo aplinką savo ir mūsų objektuose dirbančių subrangovų bei tiekėjų darbuotojams. Mes taip pat laikomės visų darbo santykius reguliuojančių įstatymų, gerbiame žmogaus teises, siekiame, kad mūsų veikla kuo mažiau įtakotų kasdienį bendruomenių, kuriose dirbame, gyvenimą, ir atsakome už mūsų kuriamų produktų kokybę.

Dėmesys saugiai ir sveikai darbo aplinkai

Visi dirbantys „Mitnijos“ statybos projektuose privalo laikytis griežtų sveikatos ir darbo saugos taisyklių. Mums tai svarbu, nes norime, kad mūsų darbuotojai kiekvieną dieną sveiki ir saugūs grįžtų namo, o mūsų klientai gyventų namuose, dirbtų biuruose, ligoninėse, švietimo centruose ar keliautų geležinkeliais, kuriuos statant buvo išvengta nelaimingų atsitikimų. Esame tvirtai įsitikinę, kad geros emocijos, sveika ir saugi aplinka statybų aikštelėje lemia atliekamų darbų kokybę. Todėl siekiame, kad mūsų statomų pastatų sienos sugertų tik geras ir teigiamas emocijas.

Be to, ne mažą dalį objektų statome centrinėse miestų dalyse, ir mums svarbu apsaugoti ne tik statybų aikštelėse dirbančius žmones, bet ir atsitiktinius praeivius ar lankytojus. Būtent todėl stengiamės naudoti tik moderniausias saugumo užtikrinimo priemones.

Dėmesys verslo etikai

„Mitnijoje“ visiems savo darbuotojams suteikiame lygias galimybes – tai pamatinė mūsų bendrovės vertybė. Verslą vykdome sąžiningai ir atvirai. Smerkiame bet kokias korupcijos apraiškas, nepilnamečių išnaudojimą darbe, kyšininkavimą ar kitus konkurenciją ribojančius veiksnius.

Etiško elgesio versle principai yra svarbūs mums kaip žmonėms, jie sutampa ir su mūsų bendrovės vertybėmis. Esame tikri, kad kyšininkavimas ir korupcija naikina verslo aplinką. Toks elgesys yra trumparegiškas, nes iškreipia rinką, stabdo ekonomikos, socialinę ir demokratijos plėtrą. Mes dedame visas pastangas užtikrinti, kad konkurencija būtų varomoji rinkos jėga, nes tik ji skatina naujoves, inovacijas, pasitikėjimą ir atspindi tikrąsias sąnaudas ir pelną. Sveikos verslo aplinkos išsaugojimas – mūsų atsakomybė klientams, darbuotojams, akcininkams ir kitoms interesų grupėms.

Atsakomybė už produktus

„Mitnija“ stato namus šeimoms ir kuria efektyvią, patrauklią darbo aplinką. Mūsų reputacija yra didžiausias mūsų turtas, todėl saugome ją teikdami aukštos kokybės paslaugas ir kurdami aukštos kokybės produktus. Norėdami ir toliau tai daryti, visų pirma turime tiksliai žinoti, ko reikia mūsų klientams ir verslo partneriams. Todėl privalome žinoti jų poreikius ir lūkesčius bei į juos reaguoti, o tam būtinas glaudus bendravimas, gebėjimas įsiklausyti ir suprasti. Kitas žingsnis – atsakomybė už kokybę, kurią galime užtikrinti tik nuolat tobulėdami ir gerindami savo verslo vadybos sistemą. Prie to prisideda ir tai, kad mūsų darbuotojai turi aiškias atsakomybių ribas, kompanija nuosekliai laikosi savo strategijos ir politikos, turi aiškias darbo taisykles ir procedūras, o kompanijos vadovai aktyviai dalyvauja visuose bendrovės verslo procesuose.

Žmogiškieji ištekliai

„Mitnijos“ sėkmė priklauso nuo joje dirbančių žmonių. Būtent todėl stengiamės pritraukti, tobulinti ir išlaikyti geriausius. Mūsų personalo strategijoje didžiausias dėmesys skiriamas tvarioms darbo vietoms kurti ir nuolatiniam profesiniam tobulėjimui užtikrinti visuose lygmenyse. Kompanija siekia, kad, nuolat tobulinant darbuotojų motyvacijos sistemą, įmonė savo sėkme dalintųsi su visais darbuotojais, ir kiekvienam užtikrintų sveiką ir saugią darbo aplinką. Mes netoleruojame diskriminacijos ir skatiname įvairovę.

Mums gyvybiškai svarbios Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir kituose tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintos pamatinės žmogaus teisės. Šios teisės universalios ir neatimamos. Todėl atviri ir nuoseklūs santykiai su darbuotojais, pagarba žmogui ir jo orumui yra pagrindiniai ir svarbiausi „Mitnijos“ personalo strategijos principai

„Mitnija“ įsipareigoja

  • Visiems darbuotojams užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką.
  • Visiškai netoleruoti tiesioginio ar netiesioginio vaikų darbo ar priverstinio darbo. Mes neįdarbiname jaunesnių nei teisiškai nustatytas amžius asmenų ir netoleruojame darbuotojų mobilumą varžančių veiksmų. Bet kokia praktika, galinti apriboti laisvą darbuotojų judėjimą, yra neleistina.
  • Suteikiame lygias galimybes žmonėms, nepriklausomai nuo jų rasės, odos spalvos, lyties, tautybės, religinių įsitikinimų, priklausymo etninei grupei ar kitų skiriamųjų charakteristikų (bruožų). Diskriminacija ar išnaudojimas mūsų įmonėje yra griežtai draudžiami yra neleistini.
  • Neleisti jokių diskriminacijos formų ir skatinti įvairovę visose profesinėse srityse.
  • Pripažinti darbuotojų teisę kurti ir burtis į profesines sąjungas, remiantis šalies įstatymais ir teisiniais principais.
  • Suteikti galimybes darbuotojams tobulėti, mokytis ir kelti kvalifikaciją, skatinti jų profesinį ir asmeninį tobulėjimą.
  • Gerbti ir saugoti pamatines darbuotojų imigrantų teises.
Uždaryti
economic responsibilities_387px_01
Socialinė atsakomybė
Socialinė atsakomybė „Mitnijai“ – ne vien skambūs žodžiai. Mes siekiame užtikrinti saugią, sveiką darbo aplinką savo ir mūsų objektuose dirbančių subrangovų bei tiekėjų darbuotojams, taip pat laikomės visų darbo santykius reguliuojančių įstatymų, gerbiame žmogaus teises, siekiame, kad mūsų veikla kuo mažiau įtakotų kasdienį bendruomenių, kuriose dirbame, gyvenimą.
Ekonominė atsakomybė

„Mitnijos“ tikslas – užtikrinti pelningą įmonės veiklą ir uždirbti pelno savo akcininkams. Tačiau manome, kad pelnas akcininkams negali tapti vieninteliu ir absoliučiu siekiu. Mes privalome atsižvelgti ir į mūsų klientų, verslo partnerių, darbuotojų ir visuomenės poreikius, todėl turime harmoningai subalansuoti mūsų akcininkų ir kitų šalia mūsų esančių interesus.

Būtent todėl atidžiai analizuojame kiekvieną potencialių projektą, siekiame išsiaiškinti jo teikiamas galimybes, identifikuoti galimas rizikas, bei įvertinti ar jame nėra mums nepriimtinų ir mūsų reputacijai galinčių pakenkti socialinių ar aplinkosaugos aspektų. Finansiniai interesai mums nėra absoliutūs. Todėl mes galime atsisakyti finansiškai patrauklaus projekto, jeigu jį įgyvendinant tektų nusižengti mūsų aplinkosaugos ar socialinės atsakomybės principams.

Svarbiausias „Mitnijos“ prioritetas – laimingas ir patenkintas klientas. Todėl mes siekiame kuo anksčiau – dar pradiniuose projekto etapuose – užmegzti atsakingus, kokybiškus ir profesionalius santykius su klientais. Stengiamės kiek galima atidžiau išanalizuoti jų poreikius, suprasti lūkesčius, ir pažadėti tik tuomet, kai esame tikri, kad pažadus tesėsime. Tai vienintelis kelias, siekiant kurti pasitikėjimą ir ilgalaikius santykius su klientais. Tai taip pat vienintelis būdas ištesėti duotus pažadus – sutartą kokybę už sutartą kainą sutartu laiku.

Mes nuolat tiriame klientų pasitenkinimą, kad pasiektume savo strateginį tikslą – klientų pasitenkinimo indeksas neturėtų būti žemesnis nei 4,5 balo iš 5.

Dar vienas svarbus „Mitnijos“ prioritetas – subalansuoti, atsakingi santykiai su tiekėjais ir subrangovais. Suprantame, kad tarpusavio pasitikėjimas, profesionalūs ir efektyvūs santykiai su verslo partneriais teikia didelės naudos visoms susijusioms šalims ir sukuria daugybę galimybių. Mes siekiame dirbti tik su tais verslo partneriais, kurie savo veikloje vadovaujasi tomis pačiomis vertybės ir kurių verslo kultūra yra artima mūsų verslo kultūrai. Todėl mes stebime savo tiekėjų ir subrangovų elgesį su darbuotojais, bendruomenėmis, taip pat jų požiūrį į aplinkosaugą.

Norint ir toliau sėkmingai plėtoti verslą, turime dar efektyviau ir sėkmingiau valdyti mūsų verslui būdingas rizikas. Tai esminis faktorius siekiant užtikrinti pelningą įmonės augimą ir mūsų įsipareigojimus akcininkams. Nesitikime išvengti rizikų, nes tai praktiškai neįmanoma mūsų sudėtingame versle. Mūsų tikslas – jas tiksliai identifikuoti, nuo jų apsisaugoti ir jas suvaldyti, kad mūsų verslas vyktų sklandžiai, atsakingai ir būtų pelningas.

Uždaryti
Economic responsibility_387px_01
Ekonominė atsakomybė
„Mitnijos“ tikslas – užtikrinti pelningą įmonės veiklą ir uždirbti pelno savo akcininkams. Tačiau manome, kad pelnas akcininkams negali tapti vieninteliu ir absoliučiu siekiu. Mes privalome atsižvelgti ir į mūsų klientų, verslo partnerių, darbuotojų ir visuomenės poreikius, todėl turime harmoningai subalansuoti mūsų akcininkų ir kitų šalia mūsų esančių interesus.